గూగుల్ మరియు ప్రైవసీ రిక్టర్ స్కేల్

గూగుల్ తన అనేక గోప్యతా విధానాలను ఏకీకృతం చేయడం వలన వ్యక్తుల గోప్యతా హక్కుల పునాదులను కదిలించలేదు.